به آموزشگاه زراعت یار خوش آمدید.

سبد (0)

روش های مبارزه با علف های هرز

علف هرز و خسارت های آن

هر گیاهی به غیر از گیاه اصلی کاشته شده در مزرعه روییده شود، علف هرز نامیده می شود.

بعضی از گیاهان ماهیتاً علف هرز می باشند. مثل یولاف و پیچک صحرایی ولی بعضی از گیاهان فقط در شرایط خاص، علف هرز می باشند. مثلاً در مزرعه گندم، رشد گیاه جو به عنوان علف هرز می باشد.

خسارت های علف های هرز

 • رقابت با گیاه اصلی در جذب آب و مواد غذایی
 • تشدید آفات و امراض
  به طور کلی علف های هرز، میزبان های اولیه آفات و امراض می باشند در فصل بهار قبل از اینکه گیاهان اصلی رویش نمایند این علف های هرز می باشند که رشد کرده و در این زمان آفات و بیماری ها بر روی اولین گیاهان سبز شده که همان علف های هرز می باشند منتقل شده و فعالیت می کنند و در هفته های آینده کم کم گیاهان اصلی شروع به رشد می کنند و این آلودگی ها از روی علف هرز به گیاه اصلی منتقل خواهد شد.
 • یک سری از علف های هرز دارای مواد سمی و مسموم کننده می باشد که برای انسان و دام خطرناک است.
 • علف های هرز باعث بالا بردن هزینه تولید می گردد. زیرا تولید کننده بایستی هزینه نماید تا بتواند علف های هرز را کنترل نماید بنابراین آگاهی از نحوه ی کنترل علف های هرز قبل از کشت تا آخرین مرحله ی رشد گیاه لازم است.

روش های مبارزه با علف های هرز

در رابطه با کنترل و مبارزه با علف های هرز بایستی مجموعه اقدامات کنترلی انجام گردد تا بتوان علف های هرز را کنترل نمود.

 • مبارزه با علف های هرز با استفاده از روش های مکانیکی
 • مبارزه شیمیایی با علف های هرز

1- مبارزه با علف های هرز با استفاده از روش های مکانیکی

این روش زمانی کاربرد دارد که گیاه اصلی در مزرعه برداشت شده است و زمین بدون کشت باشد.
روش های مکانیکی شامل موارد زیر است:
الف) مبارزه با علف های هرز با استفاده از شخم زدن زمین تا عمق 30 سانتیمتر: البته طبق بررسی های انجام شده و مقاله "آموزش کنترل علف های هرز" اخیراً به این نتیجه رسیده اند که شخم زدن زمین، باعث فعال شدن بذر علف های هرز می شود و پیشنهاد می شود مزرعه ای که دارای علف هرز نیست، شخم زده نشود.

ب) مبارزه با علف های هرز با استفاده از کولتیواتور: پشت تراکتور بسته شده و با حرکت تراکتور در زمین باعث زیر و رو شدن خاک می شود، بعد از یک دور کولتیواتور می توان از پنجه غازی استفاده نمود.

ج) مبارزه با علف های هرز با استفاده از آتش زدن

د) وجین یا کندن علف هرز با دست: این روش بیشتر زمانی کاربرد دارد که گیاه اصلی در مزرعه در حال رشد می باشد و علف های هرز بین بوته ها با دست و یا با ابزاری مثل بیلچه کنده می شود.


2- مبارزه شیمیایی با علف های هرز

با استفاده از علف کش ها می توان با علف های هرز مبارزه کرد.

علف کش ها در 2 گروه زیر تقسیم بندی می شوند:

الف) علف کش های پیش رویشی

ب) علف کش های پس رویشی


الف) علف کش های پیش رویشی

زمانی از این علف کش ها استفاده می شود که بذر علف هرز هنوز جوانه نزده است یعنی پیش از رویش علف هرز با آن مبارزه می کنیم.

به 2 شکل می توان از علف کش های پیش رویشی در این مرحله استفاده کرد:

 • استفاده از علف کش قبل از کشت بذر گیاه اصلی
  این علف کش حدود 1 تا 6 ماه قبل از کاشت گیاه اصلی، با خاک مخلوط می شود و با نام تخم کش شناخته می شود.
  علف کش ترفلان: علف کش ترفلان مایع می باشد. زرد رنگ بوده و معروف به تخم کش می باشد. علف کش ترفلان به علف کش هویج نیز معروف است.
  دوز مصرف علف کش ترفلان: 75 سی سی در 20 لیتر می باشد.
  روش مصرف علف کش ترفلان: علف کش ترفلان بر روی سطح خاک پاشیده می شود سپس اقدام به دیسک زنی می کنیم تا کاملاً سم با بذرهای داخل خاک آغشته شود. سرعت تراکتور در زمان سم پاشی 8 کیلومتر باشد و به نحوی کالیبره شود که هنگام پاشیدن مایع ترفلان روی سطح خاک مزرعه، خاک نه خیلی خیس شود و نه خشک باشد.
 • استفاده از علف کش پس از کشت بذر اصلی و قبل از سبز شدن
  علف کش داکتال:
  علف کش داکتال به صورت پودر است و با نام علف کش پیاز نیز شناخته می شود. این علف کش معمولاً در گلخانه استفاده نمی شود و مخصوص فضای باز است.
  میزان مصرف علف کش داکتال: 2 تا 2 کیلوگرم در هکتار

ب) علف کش های پس رویشی

از علف کش های پس رویشی، پس از رویش گیاه علف هرز یعنی زمانی که علف هرز تولید شاخ و برگ نمود استفاده می کنیم.

این گروه از علف کش ها، بر روی شاخ و برگ علف هرز پاشیده می شوند.

علف کش های پس رویشی با توجه به نحوه ی اثرشان به صورت زیر استفاده می شوند:

 • علف کش های پس رویشی تماسی
  این گروه از علف کش ها فقط همان قسمتی از گیاه را که با آن تماس پیدا می کنند از بین می برند و بیشتر برای از بین بردن علف های یکساله استفاده می شود.
  این علف کش زمانی موثر است که به تمام قسمت های گیاه پاشیده شود.
  یکی از معروف ترین علف کش های تماسی گراماکسون است. در زمانی که شدت نور زیاد باشد مثلا ظهر، اثر علف کش گراماکسون بهتر است. علف کش گراماکسون یک علف کش تماسی و عمومی است. یعنی به هر گیاهی زده شود قسمت های سم پاشی شده از بین می رود.

علف کش های تماسی

علف کش های تماسی در 3 گروه قرار می گیرند:

 • علف کش تماسی عمومی: این نوع علف کش هم گیاهان پهن برگ و هم باریک برگ را از بین می برد. مثل علف کش گراماکسون
 • علف کش تماسی اختصاصی: این گروه به 2 شکل وجود دارد:
  الف) علف کش تماسی اختصاصی پهن برگ کش: در مزارع با گیاه اصلی باریک برگ و علف هرز پهن برگ استفاده می شود. (مثل علف کش 4.D)
  ب) علف کش تماسی اختصاصی باریک برگ کش: در مزارع با گیاه اصلی پهن برگ و علف هرز باریک برگ استفاده می شود. (مثل علف کش نابواِس و کالانت)
 • علف کش های تماسی سیستمیک (نفوذی یا انتقالی): نحوه ی تأثیر این نوع علف کش به این صورت می باشد که پس از پاشیده شدن بر روی شاخ و برگ گیاه، جذب برگی شده و درون گیاه جابه جا شده و به کل قسمت های گیاه منتقل می شود و گیاه را از ریشه می خشکاند.
  از علف کش های سیستمیک برای از بین بردن علف های هرز چند ساله استفاده می شود. علف های هرز چند ساله مثل: مَرغ – تلخه بیان – شیرین بیان – پیچک صحرایی
  یکی از معروف ترین علف کش های سیستمیک رانداپ (Randup) می باشد.
  علف کش رانداپ، با نام عمومی گلایفوسیت شناخته می شود. اما در بین کشاورزان با نام "مَرغ کش" معروف است.
  میزان مصرف علف کش رانداپ: 475 تا 500 سی سی در 20 لیتر آب پس از سم پاشی تا 1 هفته نبایستی مزرعه آبیاری شود و تا 1 هفته هم اثر سم دیده نمی شود. با زرد شدن گیاه بعد از 1 هفته، علف کش رانداپ اثر خود را نشان می دهد.

توجه: اخیراً کارشناسان سرطان زا بودن علف کش رانداپ را ثابت نموده اند، بنابراین پیشنهاد می شود از این علف کش استفاده ننمایید.

نکته: برای از بین بردن علف های هرز داخل باغات میوه بهتر است از علف کش گرماکسون استفاده شود. زیرا تماسی بوده و در صورتی که با پاجوش گیاه اصلی تماس پیدا کند، فقط همان پاجوش یا شاخه را خشک می کند و به کل گیاه صدمه نمی زند. در صورتی که علف کش های سیستمیک مثل رانداپ، با نفوذ در گیاه و وارد شدن به ریشه گیاه، کل گیاه را از بین می برد.


نکاتی که هنگام سم پاشی  علف های هرز باید رعایت کنید

لطفا زمان استفاده از علف کش ها، نکات زیر را رعایت فرمایید:

 • در روزهای ابری سم پاشی انجام نشود، زیرا احتمال اینکه بارندگی اثر سم را از بین ببرد زیاد است.
 • در روزهایی که وزش باد وجود دارد، پشت به باد، سم پاشی انجام شود.
 • وسایل سم پاشی و ایمنی کامل باشد. شامل: لباس، ماسک، عینک، دستکش و کلاه
 • در زمان سم پاشی، خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن ممنوع می باشد.
 • پس از سم پاشی بلافاصله دوش گرفته شود.

لطفا برای ارسال دیدگاه، ابتدا وارد سایت شوید.

دیدگاه‌ها  

# جعفر حسنی
سلام برای کاشت کدو تخمی چه سمی استفاده کنیم ممنون میشم که جواب بدید میشه از سم تریفلورالین استفاده کنیم چه مدت قبل تر باید استفاده بشه
# مجید کوهی
سلام خسته نباشین میخواستم ببینم چه مدت قبل ازکاشت تخم کدو زمان داریم یا سم پاشی برای علف هرز بکنیم اخه خیلیا میگن‌باید شش ماه قبل ازکاشت . منم همچی فرصتی ندارم ونتونستم سم براعلف هرز بزنم‌
# Mohammad Bayat
من فکر کنم یکماه قبل از کاشت کافی است
+6 # رضا عارف
با سلام.سم پاراکوات در کدام دسته است؟با چه غلظتی باید استفاده شود؟
-2 # رضا عارف
خیلی مفید و جامع بود
+2 # قاسمی
سلام.باغ میوه ای که بعلت نبود اب علفهای هرز به اندازه بیش از یک ونیم متر رشد و زرد و خشک شده اند را چطور باید این علف ها را از بین برد؟ زمین کرت بندی شده و بین درختان این علفهای بلند رشد کردند.لطفا راهنمایی بفرمایید,
+1 # انوشا
متاسفانه علفهای یکساله و حتی چند ساله هستن ‌ بعضی ها اکثرشون از را بذر است . خاک شما مملو از بذور این علفها شده است ولی برای فقط آباد کردن زمین میتوانید از علف خرد کن گادونی تراکتور استفاده کنید
+5 # فرزاد
سلام من مزرعه خیار و گوجه دارم انواع بسیاری علف هرز رشد میکنه اصلن نمیتونم باهاش مقابله کنم. چطور اینارو ریشه کن کنم؟
-5 # امیر پهلوان صادق
سلام
وجین یا کندن علف هرز با دست پیشنهاد ما به شماست.
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین - بانک ملت پرداخت آنلاین - بانک پارسیان پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان